Przejdź do treści

Regulamin ocen z zachowania

Dokumenty szkoły

PUNKTY DODATNIE

 

OPIS POSTAWY

PUNKTY

KTO WYSTAWIA

1.

Udział w konkursie przedmiotowym I etap

20

N

2.

Udział w konkursie przedmiotowym II etap

30

N

3.

Udział w konkursie przedmiotowym III etap

50

N

4.

Udział w konkursie szkolnym ( w czasie lekcji – po lekcjach )

10-20

N

5.

Funkcje w szkole

30

N

6.

Funkcje w klasie

10

W

7.

Zawody sportowe

do 50 w semestrze

N

8.

Pomoc podczas imprezy lub uroczystości klasowej, szkolnej

do 20

N

9.

Praca na rzecz klasy

10

W

10.

Praca na rzecz szkoły, środowiska

do 20

N

11.

Pomoc kolegom w nauce ( systematyczna i udokumentowana)

do 50 w semestrze

N

12.

Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych

do 50 w semestrze

N

13.

Pomoc osobom niepełnosprawnym lub potrzebującym
Uwaga : potwierdzenie przez instytucję

do 50 w semestrze

N

14.

Systematyczne dyżury szkolne

do 50 w semestrze

Opiekun SU

15.

Reprezentowanie szkoły na zewnątrz ( np. udział w uroczystosciach państwowych, lokalnych )

do 30

N

16.

Udział ucznia w projekcie edukacyjnym oraz w zajęciach WdŻ

do 50

N

17.

Premia od wychowawcy

do 50

W

18.

Kultura osobista ( np. stosowanie form grzecznosciowych wobec pracowników, kolegów, szacunek dla osób dorosłych

do 30 w semestrze

W

19.

Udział w wolontariacie ( potwierdzony przez instytucję, opiekuna )

do 50

N/W

20.

Za 100% frekwencję w semestrze

30

W

21.

Czynny udział w organizowaniu życia szkoły ( organizacja imprez, apeli szkolnych, przedstawień )

do 20

N

22.

Wykonanie dodatkowych pomocy dydaktycznych

20

N

23.

Strój szkolny apelowy

10

W

PUNKTY UJEMNE

24.

Częste nieprzygotowanie do lekcji

10

N

25.

Przeszkadzanie na lekcji ( każda uwaga )

5

N

26

Niewykonywanie poleceń nauczyciela

10

N

27.

Używanie wulgarnych słów

30

N

28.

Ubliżanie koledze

10

N

29.

Zaczepki słowne

5

N

30

Jedzenie i picie na lekcji

5

N

31.

Niszczenie rzeczy innych osób, sprzętu, mebli, zabytków itp.

20

N

32.

Zaśmiecanie otoczenia

5

N

33.

Nieusprawiedliwione spóźnienie na lekcję

5

N

34.

Opuszczenie jednej lub kilku lekcji w ciągu jednego dnia bez usprawiedliwienia

10

W

35.

Wychodzenie poza teren szkoły

10

N

36.

Niewykonanie zobowiązania danego nauczycielowi

10

N

37.

Oszustwo

30

N

38.

Pomalowane paznokcie

10

W

39.

Ufarbowane włosy

20

W

40.

Tatuaż

20

W

41.

Makijaż

10

W

42.

Niedozwolone ozdoby. Uwaga : kolczyki u chłopców, ostro zakończone bransolety, ćwieki, duże kolczyki u dziewcząt

10

N

43.

Nieodpowiedni strój szkolny Uwaga : spodnie, bluzki, spódnice odsłaniające bieliznę osobistą lub ciało, opuszczone spodnie

20

N

44.

Żucie gumy na lekcji

5

N

45.

Aroganckie zachowanie wobec innych osób w szkole i poza szkołą lun niestosowne zachowanie się w miejscach publicznych. Uwaga : w autobusie, na zawodoach, podczas wycieczki, w kinie, teatrze, muzeum, kościele, w urzędach administracji itp.

10-20

N

46.

Używanie przemocy fizycznej i psychcznej

do 50

N

47.

Wyłudzanie pieniędzy

50

N

48.

Kradzież

50

N

49.

Palenie papierosów, ich rozprowadzanie lub namawianie do palenia

30

N

50.

Picie alkoholu, jego rozprowadzanie lub zachęcanie do picia innych osób

50

N

51.

Używanie lub rozprowadzanie narkotyków i innych środków odurzajacych i pobudzających

100

N

52.

Niedbanie o higienę osobistą

10

N

53.

Uchylanie się od bieżącego oceniania ( sprawdziany, prace klasowe)

20

N

54.

Nieprzestrzeganie regulaminów pracowni informatycznej, biblioteki, świetlicy,sali gimnastycznej, orlika

10

N

55.

Odpisywanie zadań domowych lub "ściąganie" na sprawdzianach. Uwaga : punkty otrzymuje ten, który opisuje i ten, który swiadomie dał odpisać

10

N

56.

Używanie telefonu komórkowego na terenie szkoły

20

N

57.

Używanie urzadzeń multimedialnych podczas lekcji bez zgody nauczyciela

20

N

58.

Brak stroju apelowego w ważnych dniach szkoły ( święta państwowe, szkolne, uroczystości)

10

W

59.

Nieusprawiedliwiony brak udziału ucznia w projekcie edukacyjnym oraz zajęciach WdŻ

do 50 w semestrze

N

       

Poza tym ustala się :
a) Uczeń na początku każdego semestru otrzymuje „kredyt” w wysokości 350 punktów.
b) Ocena końcoworoczna jest wynikiem średniej arytmetycznej punktów uzyskanych w I i II semestrze,.
c) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który I w semestrze miał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania
d) Podstawą do wystawienia oceny wzorowej jest łączna suma 500 pkt lub więcej i nie posiadanie uwag negatywnych. Dopuszczalne są uwagi za drobne przewinienia – w sumie do 25pkt
e) Ocenę końcoworoczną wzorową otrzymuje uczeń, który w bieżącym roku szkolnym uzyskał do 50 pktów ujemnych
f) Podstawą do wystawienia bardzo dobrej jest łączna suma od 400 - 499 pkt. Dopuszczalna jest suma do 50 punktów ujemnych w semestrze, a w kryterium oceny końcowo rocznej do 100 pkt. ujemnych
g) Podstawą do wystawienia dobrej jest łączna suma od 300 - 399 pkt. Dopuszczalna jest suma do 100  punktów ujemnych w semestrze, a w kryterium oceny końcowo rocznej do 200 pkt. Ujemnych.
h) W razie nieuporządkowania  fryzury, paznokci, stroju lub innych cech wyglądu zewnętrznego ucznia w ustalonym przez wychowawcę terminie, ocena z zachowania na koniec semestru zostaje obniżona do oceny nieodpowiedniej.
i) W sytuacjach nie objętych punktacją oraz w sprawach spornych decyzje podejmuje zespół wychowawców.
j) Odpowiedzialność zbiorowa nie istnieje.
k) Tryb anulowania uwagi – ujemnych punktów :
 uczeń stara się wyjaśnić problem z nauczycielem, który wpisał uwagę
 Jeśli rozmowa nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, wówczas uczeń zwraca się z problemem do Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
 Przewodniczący Samorządu szkolnego zwraca się do Dyrektora Szkoły, który powołuje komisję w składzie : dyrektor szkoły, przewodniczący Samorządu Szkolnego, wychowawca, opiekun Samorządu Szkolnego.
 Decyzja komisji jest ostateczna

Uzyskane punkty w trakcie semestru skutkują zachowaniem :
WZOROWE 500 i więcej
BARDZO DOBRE 400 - 499
DOBRE 300-399
POPRAWNE 200 - 299
NIEODPOWIEDNIE 100-199
NAGANNE 99 i mniej


Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści